Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Elektronika (razlika) RZ211

ECTS 5 | P 45 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 133668 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MATIĆ TOMISLAV (st.), nositelj

Sadržaj

Fizikalne osnove poluvodiča (Generiranje nosioca naboja. Mehanizmi vođenja struje u poluvodičima. pn spoj i spoj metal-poluvodič. Statička i dinamička svojstva pn spoja i spoja metal-poluvodič.) Poluvodičke diode (statičke karakteristike, dinamička svojstva, vrste poluvodičkih dioda). Bipolarni spojni tranzistor (BJT) te unipolarni spojni (JFET) i MOF tranzistori s efektom polja (MOSFET) (načelo rada, statičke IU-karakteristike,dinamički modeli, frekvencijska ovisnost parametara.: načelo rada). Tiristori: načelo rada, klasifikacija. Osnovni postupci analize elektroničkih sklopova Osnovni spojevi pojačala s bipolarnim te unipolarnim tranzistorom. Odabir i stabilizacija statičke radne točke (Analiza dinamičkih parametara u režimu malog signala pri niskim frekvencijama: strujno i naponsko pojačanje, ulazni i izlazni otpor.) Pojačala snage: klase A, AB, B, C i D. Kaskadiranje pojačala (istosmjerno vezana pojačala: Darlingtonov spoj, kaskada, obrtač faze, diferencijalno pojačalo.) Negativna povratna veza. Operacijsko pojačalo. Impulsne pojave i linearno oblikovanje. Komparatori; komparator s histerezom (Schmittov okidni sklop). Generatori valnih oblika (oscilatori i multivibratori). Tranzistor kao sklopka. Analogne sklopke. Osnovni logički sklopovi (kombinacijski i sekvencijski sklopovi).

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Studenti produbljuju znanja iz fizikalnih osnova poluvodičkih komponenata i osnovnih elektroničkih sklopova, stječu vještine analize rada elektroničke komponete i njene adekvatne primjene u sklopu. Ovladavaju postupcima analize elektroničkih sklopova u režimu velikog i malog signala te stječu vještine analize i sinteze analognih i osnovnih digitalnih slopova

Oblici provođenja nastave

Predavanja /seminarski radovi, auditorne vježbe,

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Usmeni ispit /seminarski rad

Osnovna literatura

1. 1 Švedek Poluvodičke komponente i osnovni sklopovi. Svezak I Zagreb: Graphis, 2001.

2. 2 P.Biljanović Elektronički sklopovi Školska knjiga, Zagreb, 1989.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 A.S. Sedra, K.C.Smith Microelectronic Circuits, 3. Edition Saunders College Publishing, New York, 1991.

Način polaganja ispita

Usmeni ispit i pismeni ispit (seminarski rad).

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati i razumjeti fizikalne osnove poluvodiča: generiranje nosioca naboja, mehanizme vođenja struje

2. razumjeti načelo rada poluvodičkih komponenata (pn dioda i dioda metal-poluvodič, te bipolarnih i unipolarnih tranzistora) i primijeniti njihove strujno-naponske karakteristike pri projektiranju elektroničkih sklopova

3. vrednovati načela odabira statičke radne točke i dinamičkih modela poluvodičkih komponenata kod projektiranja pojačala pri malom signalu (strujno i naponsko pojačanje, te ulazni izlazni otpor) te pri velikom signalu kod pojačala snage (klase A, B i AB) i

4. vrednovati linearne analogne sklopove izvedene s operacijskim pojačalom uz primjenu negativne povratne veze (invertorsko pojačalo, sumator, komparator)

5. dizajnirati osnovne logičke sklopove (kombinacijske i sekvencijske)

6. vrednovati temeljnu laboratorijsku opremu u svrhu eksperimentiranja s elektroničkim sklopovima, te mjerenja njihovih osnovnih električnih parametara i interpretiranja podatakaAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)6021,2,3,4,5,6Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)510
Rješavanje zadataka3012,3,4Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka2040
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja3011,2,3,4,5Usmeni ispitProvjera danih odgovora2040
Pisanje seminarskog rada3013,4,5Seminarski radProvjera seminarskog rada510