Zavodi

Zavod za elektroenergetiku (ZEE) 

Zavod za elektroenergetiku jedan je od prvih zavoda Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Dosadašnje bogato iskustvo u području elektroenergetike rezultiralo je brojnim projektima i uspješnim odgovorima na postavljene izazove u struci. Zavod je kompetentan za sljedeće aktivnosti:

•     Tehničko savjetovanje, izrada studija isplativosti i projektiranje sustava za proizvodnju i upravljanje energijom.

•     Tehničko savjetovanje, izrada studija isplativosti i projektiranje elektrana na obnovljive izvore energije te njihovog povezivanja na elektroenergetsku mrežu.

•     Izrada SEAP-a (Sustainable Energy Action Plan) i energetskih bilanci za potrebe industrije, lokalne samouprave i privatnih korisnika.

•     Analiza tokova snaga, padova napona, gubitaka i n-1 analiza sigurnosti prijenosnih, distribucijskih i industrijskih mreža.

•     Analiza pouzdanosti i raspoloživosti prijenosnih i distribucijskih mreža, studije kratkog spoja i prijelaznih pojava.

•     Analiza kutne i naponske stabilnosti prijenosnih, distribucijskih i industrijskih mreža i izrada pripadnih elaborata.

•     Mjerenja niskofrekvencijskih magnetskih i električnih polja te mjerenja i nadzor kvalitete električne energije, koja su djelatnost Laboratorija za elektromagnetsku kompatibilnost.

•     Tehničko savjetovanje, planiranje i projektiranje vezano uz energetsku učinkovitost.

•     Energetski pregledi, izrada analiza i studija energetske učinkovitosti te certificiranje u zgradarstvu.

•     Planiranje i projektiranje sustava rasvjete unutrašnjih i vanjskih radnih prostora, kao i javne i cestovne rasvjete.

•     Projektiranje, puštanje u rad i održavanje inteligentnih električnih instalacija KNX/EIB u zgradarstvu.

 

Zavod za elektrostrojarstvo (ZES)

Zavod za elektrostrojarstvo je nukleus iz kojeg je nastao Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, pa su kolegiji Osnove elektrotehnike i Električna mjerenja, kao temeljni kolegiji studija elektrotehnike, osnova rada ovoga zavoda. Zavod je kompetentan za sljedeće aktivnosti:

•      Izrada studija i tehničkih rješenja, nadzor i parametriranje regulacije  za sustave uzbude sinkronih generatora.

•      Parametriranje električnih zaštita u hidro i termoelektranama.

•      Projektiranje elektromotornih pogona s asinkronim motorima, reguliranih i nereguliranih.

•      Snimanje spektra struje napajanja asinkronih strojeva u pogonu, te analiza spektra radi dijagnostike: kvarovi ležaja, prekid štapova, prekidi kratkospojenih prstenova, kratki spojevi namota.

•      Numerički proračun elektromagnetskog polja.

•      Ispitivanja el. strojeva na terenu ili manjih strojeva u laboratoriju (provjera podataka natpisne pločice, mjerenje stvarnog opterećenja u pogonu, zagrijavanja i vibracija te provjera mogućih oštećenja ležaja).

•      Optimiranje  parametara  frekvencijskih  pretvarača  i njihova ugradnja u postojeće pogone.

•      Analize rada te odabir topologije i pretvaračkih komponenata energetskih pretvarača.

•      Projektiranje i analize rada neprekidnih sustava napajanja.

•      Projektiranje fotonaponskih postrojenja za proizvodnju električne energije za kapacitete do 1MW (uz mo- gućnost kombinacije sa malim vjetroelektranama).

 

Zavod za računalno inženjerstvo i automatiku (ZRIA)

 

Zavod za komunikacije (ZAKOM)

Zavod za komunikacije pokriva širok spektar stručnih primjena u kodiranju i prijenosu podataka, obradi audio i video materijala, proračunu i mjerenju jakosti polja u mobilnim mrežama, programiranju PLD-a, projektiranju i izvedbi nadzornih sustava u području proizvodnje i distribucije te pripadnih web sučelja. Zavod je kompetentan za sljedeće aktivnosti:

•      Projektiranje širokopojasnih pristupnih mreža,

•      Mjerenja na antenama i antenskim nizovima te analiza zračećih struktura,

•      Mjerenje i izračun elektromagnetskih polja u VF području, kao i procjena štetnih zračenja ovih polja, u skladu s djelatnošću Laboratorija za VF mjerenja,

•      Mjerenje i umjeravanje RFID sustava i njihova implementacija - obuhvaća radio-frekvencijsku identifikaciju objekata u prostoru na cm, m i km udaljenostima,

•      Projektiranje  i  primjena  bežičnih  senzorskih  mreža u različitim okruženjima (industrija, zaštita prirode i okoliša, ušteda energije),

•      Analiza rada elektroničkih sklopova za  područja: VF elektronike (prijemnici, predajnici, filtri, VF pojačala, pojačala snage) i NF elektronike – pojačala za različite namjene,

•      Sinteza sklopova u VF i NF području rada – projektira- nje i izvedba,

•      Analiza različitih mreža u vremenskom i frekvencij- skom području – određivanje ponašanja te utvrđivanje pogrešaka i dijagnosticiranje kvarova,

•      analiza kvalitete usluge i kvalitete doživljaja korisnika u sustavima za prijenos multimedijskih sadržaja (videokonferencije, IPTV, video na zahtjevi dr.),

•      održavanje stručnih tečajeva iz područja djelatnosti Zavoda, a u okviru cjeloživotnog obrazovanja.

Zavod za programsko inženjerstvo (ZPI)

 

Zavod za zajedničke predmete (ZZP)

Kao zavod odgovoran za temeljna znanja i vještine, ZZP surađuje s ostalim zavodima u razvojno-istraživačkim aktivnostima te pri realizaciji projekata za gospodarstvo, sukladno aktivnosti pojedinačnih zavoda koje su prethodno navedene.