Novosti i događanja

Natječaj za izbor i prijam - 25. srpnja 2018.

25.07.2018. | Mirica Knežević PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisuje

NATJEČAJ

za izbor :

  1. triju zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika na neodređeno vrijeme u punome radnom vremenu u Zavodu za elektrostrojarstvo;
  2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkihznanosti, znanstvenog polja računarstvo za rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka zaposlenice s roditeljskog dopusta, u Zavodu za programsko inženjerstvo;
  3. jednoga suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenoga područja Tehničkih znanosti, znanstvenoga polja elektrotehnika u Zavodu za elektrostrojarstvo;
  4. jednoga suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenoga područja Tehničkih znanosti, znanstvenoga polja elektrotehnika u Zavodu za elektroenergetiku;
  5. jednoga suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenoga područja Tehničkih znanosti, znanstvenoga polja elektrotehnika u Zavodu za komunikacije;
  6. dvaju suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenoga područja Tehničkih znanosti, znanstvenoga polja računarstvo u Zavodu za programsko inženjerstvo.

Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.).

Pristupnici na natječaj pod točkom 1. moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 93. i člankom 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. – Odluka USRH, 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka USRH i 60/15. - Odluka USRH), uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i uvjete propisne člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta www.ferit.unios.hr. Pristupnici na natječaj pod točkom 1. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta (www.ferit.unios.hr).

Pristupnici na natječaj pod točkama 2., 3., 4., 5. i 6. moraju ispunjavati i uvjete propisane člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. - Odluka USRH, 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka USRH i 60/15. - Odluka USRH) i uvjete propisane člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta www.ferit.unios.hr. Pristupnici na natječaj pod točkom 2. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 4. - Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta, a pristupnici na natječaj pod točkama 3., 4., 5. i 6. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7. - Prijava na natječaj za izbor u naslovno suradničko zvanje. Navedeni su obrasci objavljeni na mrežnoj stranici Fakulteta (www.ferit.unios.hr).

S pristupnicima natječaja pod točkama 2., 3., 4., 5., i 6. koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će obavljeno testiranje/razgovor radi provjere znanja relevantnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati pristupnicima natječaja.

Sve informacije vezane uz provedbu natječajnoga postupka (poziv na testiranje/razgovor, obavijest o rezultatima natječaja i dr.) bit će pristupnicima dostavljene elektroničkom poštom.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj se nalaze dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju jest  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja, pristupnici će biti obaviješteni u zakonskome roku.

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek, s naznakom: „Za natječaj-pod točkom ____“.

⇦ Nazad na pregled obavijesti