Novosti i događanja

Natječaj za izbor i prijam - 1. lipnja 2018.

01.06.2018. | Mirica Knežević PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva  i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i prijam:

 

1. jednoga zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora  u trajnom zvanju i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora  u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika na neodređeno vrijeme u punome radnom vremenu u Zavodu za elektroenergetiku;

2. jednoga zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za  zajedničke predmete;

3. jednoga zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za  programsko inženjerstvo;

4. dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavno zvanje višega predavača i nastavno radno mjesto višeg predavača iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za elektrostrojarstvo;

5. jednoga zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za elektroenergetiku;

6. jednog doktoranda u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Razvoj postupaka kosimulacija programskih alata za primjenu mekog računarstva u elektroenergetici“, na određeno vrijeme od 4 godine u punom radnom vremenu;

7. jednog doktoranda u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme od 4 godine u punom radnom vremenu.

 

Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.).

 

Pristupnici na natječaj pod točkama 1., 2. i 3.  moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 93. i člankom 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. – odluka USRH, 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.– Odluka USRH), uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i uvjete propisne člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta www.ferit.unios.hr. Pristupnici na natječaj pod točkama 1., 2 . i 3.  obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta (www.ferit.unios.hr).

Pristupnici na natječaj pod točkom 4. moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. - Odluka USRH, 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka USRH i 60/15. - Odluka USRH), uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja i uvjete propisne člankom 27. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta www.ferit.unios.hr. Pristupnici na natječaj pod točkom 4. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 3. – Prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta (www.ferit.unios.hr).

Pristupnici na natječaj pod točkom 5. moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 43. i člankom 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. – odluka USRH, 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.– Odluka USRH) te posebne uvjete utvrđene člankom 43. stavkom 1. Pravilnika o provedbi Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta www.ferit.unios.hr. Pristupnici na natječaj pod točkom 5.  obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 5. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i radno mjesto poslijedoktoranda koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta (www.ferit.unios.hr).

 

Pristupnici na natječaja pod točkama  6. i 7. moraju ispunjavati obvezne uvjete:

 1. pristupnici pod točkom 6., završen sveučilišni diplomski studij elektrotehnike;

 2. pristupnici pod točkom 7., završen sveučilišni diplomski studij računarstva;

 3. ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom i diplomskom) koji osigurava upis na doktorski studij na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.

Dodatno će se vrednovati:

 1. ostvarena priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju te za istraživački rad u znanstvenim područjima računarstva ili elektrotehnike;

 2. sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama u znanstvenim područjima računarstva ili elektrotehnike;

 3. poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Pristupnici natječaja pod točkama 6. i 7., uz prijavu na natječaj (Obrazac – Prijava na natječaj za rad na projektu koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta (www.ferit.unios.hr), moraju dostaviti:

 1. presliku diplome o završenom odgovarajućem sveučilišnom diplomskom studiju;
 2. ovjereni prijepis ocjena ili presliku dopunske isprave o studiju za preddiplomski i diplomski sveučilišni studij;

 3. dokaze o ispunjavanju uvjeta za izvrsnost u studiranju (ako je primjenjivo);

 4. popis radova i radovi (ako je primjenjivo);

 5. rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;

 6. dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) za strane državljane.

S pristupnicima natječaja pod točkama 5., 6. i 7. koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će obavljeno testiranje/razgovor radi provjere znanja relevantnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati pristupnicima natječaja.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj se nalaze dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju jest  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja, pristupnici će biti obaviješteni u zakonskome roku.

 

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek, s naznakom: „Za natječaj-pod točkom ____“.

 

 

 

                                                           SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

                                                           FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I       

                                                           INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK                                    

 

 

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti