Novosti i događanja

Natječaj za radno mjesto - viši laborant (16. svibnja 2018.)

16.05.2018. | Mirica Knežević PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva  i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za prijam jednoga zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – viši laborant na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Odjeljku za računalnu podršku.

 

Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.).

 

Pristupnici na natječaj  moraju ispunjavati poseban uvjet: preddiplomski stručni studij Elektrotehnika, smjer Informatika, preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo ili  diplomski sveučilišni studij Računarstvo.

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:

1. životopis

2. presliku diplome

3. dokaz o državljanstvu

4. elektronički zapis o podacima osiguranja Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica).

 

S pristupnicima natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, bit će obavljeno  testiranje/razgovor radi provjere znanja bitnoga za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru prema pozivu za testiranje/razgovor, smatra se da su povukli prijavu na natječaj i ne smatraju se više pristupnikom natječaja.

 

Sve informacije vezane uz provedbu natječajnoga postupka (poziv na testiranje/razgovor, obavijest o rezultatima natječaja i dr.) bit će javno objavljene na mrežnim stranicama Fakulteta (www.ferit.unios.hr)

 

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica na stranicu  Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj se nalaze dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskome roku.

 

Prijavom na natječaj, pristupnici su natječaja izričito suglasni da Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. - pročišćeni tekst).

 

Prijave na natječaj s dokumentacijom. podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek.

 

 

           

                                               Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

                                               Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

⇦ Nazad na pregled obavijesti