Novosti i događanja

Natječaj za zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda

24.10.2017. | Mirica Knežević PromovirajIspis

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15) Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (u daljnjem tekstu: Fakultet), Kneza

Trpimira 2b, raspisuje sljedeći

NATJEČAJ

za zakup poslovnog prostora prikupljanjem pismenih ponuda

I Predmet natječaja

Predmet zakupa je sljedeći prostor:

  1. poslovni prostor za obavljanje usluge fotokopiranja i prodaje uredskog materijala koji se nalazi u zgradi Fakulteta na lokaciji Kneza Trpimira 2b, Osijek, površine cca 30 m2

Ponuditelj će uz usluge fotokopiranja i prodaje uredskog materijala obavljati i poslove komisijske prodaje knjiga čiji je izdavač Fakultet, što će biti uređeno dodatnim ugovorom.

Režijski troškovi su sadržani u cijeni zakupnine.

Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme u trajanju od 5 godina.

 

II Početna cijena zakupnine i jamčevina

Početna cijena zakupnine za poslovni prostor utvrđuje se u iznosu od 1.250,00 kuna mjesečno (u cijenu nije uračunat PDV 25%).

Ponuditelji koji sudjeluju na natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u visini početnog mjesečnog iznosa zakupnine. Uplata jamčevine vrši se na IBAN  Fakulteta broj HR6025000091101372870 kod Addiko Bank d.d. s pozivom na broj „jamčevina za natječaj“.

Natjecateljima koji ne uspiju u postupku natječaja uplaćena jamčevina vraća se u roku od 15 dana od okončanja postupka natječaja, uz obavijest o ishodu postupka.

Jamčevina osobe čija ponuda bude prihvaćena zadržava se i obračunava u iznos zakupnine, uz napomenu da ako izabrani ponuditelj nakon završenog natječaja i obavijesti odustane od sklapanja ugovora o zakupu gubi pravo na povrat jamčevine.

 

III Obvezan sadržaj ponude

Pisane ponude moraju sadržavati sljedeće:

-           pisanu ponudu sa točnim iznosom mjesečne zakupnine

-           točan naziv ponuditelja

-           za obrtnike: obrtnica; za trgovačka društva: izvadak iz sudskog registra iz kojeg je vidljivo da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti za koju se natječe

-           potvrda porezne uprave o stanju duga

-           cjenik usluga fotokopiranja i uredskog materijala

Uz ponudu treba priložiti dokaz o uplaćenoj jamčevini, te broj žiro-računa u slučaju povrata jamčevine.  

 

IV Rok i način dostave ponuda

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2b, s naznakom “natječaj za zakup poslovnog prostora - ne otvarati”, preporučenom poštanskom pošiljkom ili na urudžbeni zapisnik, najkasnije do 06. studenog 2017. godine.

Ponuditelji su dužni na poleđini omotnice navesti svoje ime i prezime, adresu, odnosno naziv pravne osobe i sjedište društva.

 

V Izbor najpovoljnije ponude

Kriterij za utvrđivanje najpovoljnijeg natjecatelja je najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Postupak natječaja i otvaranje ponuda provodi Povjerenstvo imenovano od strane Fakulteta.

O izboru najpovoljnijeg ponuditelja svi ponuditelji bit će obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

VI Dodatne napomene

Fakultet zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude bez navođenja razloga.

Pregled poslovnog prostora može se obaviti uz prethodni dogovor na broj tel. 031-224-600.

⇦ Nazad na pregled obavijesti