Novosti i događanja

Natječaj za izbor i prijam

07.04.2017. | Mirica Knežević PromovirajIspis

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,  Fakultet elektrotehnike, računarstva  i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje

                                        NATJEČAJ

za izbor i prijam:

1. za izbor jednog suradnika/suradnice u suradničkom zvanju poslijedoktoranda i radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili računarstvo ili  strojarstvo ili temeljne tehničke znanosti, grana automatika, ili znanstvenog područja Prirodnih  znanosti,  znanstvenog polja matematika za rad na projektu HRZZ „Napredna 3D percepcija za mobilne robotske manipulatore“ u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu od dvije godine

2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-administrativni tajnik na određeno vrijeme u punom radnom vremenu zamjena za zaposlenicu za vrijeme bolovanja

3. jednog zaposlenika/zaposlenice  na radno mjesto IV. vrste spremačice na određeno vrijeme u punom radnom vremenu zamjena za zaposlenicu za vrijeme bolovanja.

Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“  br. 93/14.).

Pristupnici na natječaj pod točkom 1. moraju  ispunjavati i uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. – odluka USRH, 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.– Odluka USRH)).

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:

- životopis

- presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti

- presliku domovnice

- popis radova.

Pristupnici natječaja  pod točkom 2. moraju  ispunjavati i sljedeće uvjete:

-  SSS – upravnog ili ekonomskog smjera

- poznavanje rada na računalu

- 1 godina rada u struci.

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:

-  životopis

-  presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju

- elektronički zapis o podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica)

- dokaz o radu u struci (potvrda, preslika ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa).

Pristupnici natječaja  pod točkom 3. moraju  ispunjavati i sljedeće uvjete:

- završeno osnovno obrazovanje

- 1 godina radnog iskustva.

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:

-  životopis

-  presliku svjedodžbe o završenom osnovnom obrazovanju

- elektronički zapis o podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica).

S pristupnicima natječaja pod točkom 2. i točkom 3. koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će obavljeno testiranje/razgovor radi provjere  znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru prema pozivu za testiranje/razgovor smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se više smatrati pristupnikom natječaja. Poziv za testiranje/razgovor bit će objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta //www.etfos.unios.hr//.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek  kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. - pročišćeni tekst).

Prijave na natječaj s dokumentacijom pod točkom 1. podnose se u roku od 30 dana,  a za radna mjesta pod točkama 2. i 3. u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek, s naznakom: „Za natječaj-pod točkom ____“.

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera U Osijeku

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih

tehnologija Osijek

⇦ Nazad na pregled obavijesti