Novosti i događanja

Natječaj za izbor nastavnika u naslovna znanstveno-nastavna zvanja

24.02.2017. | Mirica Knežević PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisuje

 

NATJEČAJ

  1. za izbor jednog/e nastavnika/nastavnice u  naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika,  znanstvene grane elektroenergetika
  2. za izbor jednog/e nastavnika/nastavnice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane radiokomunikacije.

 

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 93. i člankom 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH) i posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja te uvjete propisane člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljen je na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku /www.etfos.unios.hr/. Uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7. – Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko –nastavno, nastavno i suradničko zvanje, koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.etfos.hr/.

 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se  u roku od 8 dana od objave natječaja na  adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstava i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2b, 31000 Osijek.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obavješteni u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka (Narodne novine br. 106/12. – pročišćeni tekst).

⇦ Nazad na pregled obavijesti