Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Upisi i studiji
ObjaveUpisi na FERITPregled studijskih programaPreddiplomski sveučilišni studijiPreddiplomski stručni studijiRazlikovne obvezeDiplomski studijiPoslijediplomski studijiLABUS i besplatne pripreme za brucošeDokumenti za upise i studije
Studenti
ObjaveRaspored nastave i ispitaNajčešća pitanja studenataZahtjevi, potvrde i propisiStručna praksaMobilnost studenataStudentski zborE-sportKorisni linkovi za studenteDokumenti za studente
Znanost i suradnja
ObjaveKonferencije i časopisi FakultetaIstraživačke grupeMeđunarodna suradnjaProjektiSuradnja s gospodarstvomPopularizacija znanostiDokumenti za znanost i suradnju
Fakultet
ObjaveOsnovni podaciZavodi FakultetaImenik djelatnika FakultetaUprava i službe FakultetaProstor i virtualna šetnjaKnjižnica i izdavačka djelatnostJavna nabavaDokumenti za fakultet
Prijava

 Objave - Fakultet  

Natječaj Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Datum objave: 25.05.2022. | Objavi(o)/la: iperickuzmanovic
Događaj: 25.05.2022. - 24.06.2022.


starija objava >> << novija objava

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje

NATJEČAJ

za izbor:

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktoranda i na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost UIP-2017-05-5373 „Učinkovito bežično napajanje“, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta, a najdulje do 28. veljače 2023. godine
 2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu III. vrste - administrativni tajnik u Uredu/pododsjeku za pravne, kadrovske, opće i administrativne poslove u Tajništvu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Svi kandidati natječaja moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17. i 98/19.).

Kandidati natječaja pod točkom 1. pored uvjeta propisanih člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09, 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispuniti i posebne uvjete propisane člankom 43. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Kandidati natječaja pod točkom 1. za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 5. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Na mrežnoj stranici Fakulteta www.ferit.unios.hr naveden je opis poslova za radno mjesto I. vrste – poslijedoktorand.

 

Kandidati natječaja pod točkom 2. osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, dužni su ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • završenu srednju stručnu spremu društvenog smjera,
 • poznavanje rada na računalu,
 • jedna (1) godina radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima.

Kandidati natječaja pod točkom 2., uz pisanu prijavu na natječaj, moraju dostaviti:

 • životopis;
 • izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju društvenog smjera (ovjerena preslika svjedodžbe može biti ovjerena od javnog bilježnika ili od ustanove koja je izdala svjedodžbu);
 • preslika identifikacijske isprave;
 • odgovarajući dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (preslika ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa);
 • potvrda, odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), ne starija od dana objave ovog natječaja;
 • popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja.

Na mrežnoj stranici Fakulteta www.ferit.unios.hr naveden je opis poslova za radno mjesto III. vrste – administrativni tajnik.

 

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe obaju spolova. Kandidatima natječaja smatrat će se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja i koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka.

Kandidati natječaja pod točkama 1. i 2. koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju moraju pristupiti pisanom testiranju i/ili razgovoru. Kandidati će o sadržaju i načinu pisanog testiranja i/ili razgovora, mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i/ili razgovora biti obavješteni putem mrežne stranice Fakulteta www.ferit.unios.hr. Za kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.

Za kandidate strane državljane potrebno je priložit dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja pod točkom 1. podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja, a pod točkom 2. podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek, s naznakom: „Prijava na natječaj pod točkom ___“. 

Svi kandidati natječaja pod točkom 1. bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegova dovršetka putem mrežne stranice Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Svi kandidati natječaja pod točkom 2. bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od osam (8) dana od dana njegova dovršetka putem mrežne stranice Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Obrazac privole objavljen je uz natječaj na mrežnoj stranici Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek www.ferit.unios.hr . Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

Prilozi

Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek | Cara Hadrijana 10b, HR-31000 Osijek Tel: +385 (0) 31 224-600 | Fax: +385 (0) 31 224-605

IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, HPB | OIB: 95494259952 | PDV id. / VAT id.: HR95494259952 © 2021 FERIT | ferit@ferit.hr